Geen producten (0)

Privacy beleid

Over ons privacybeleid

 

DKado geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en op onze dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12-10-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit privacybeleid beschrijven we voor je welke gegevens door ons worden verzameld, waar we deze gegevens voor gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden wij deze gegevens eventueel met derden kunnen delen. Ook leggen we je uit hoe we je gegevens opslaan en hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik. En ook beschrijven we welke rechten je hebt met betrekking tot de gegevens die je aan ons hebt verstrekt.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke manier wij je gegevens verwerken, hoe we je gegevens opslaan en beveiligen en wie je gegevens kan zien.

 

 

Webwinkelsoftware

Shoppagina

Onze webshop is ontwikkeld met de software van Shoppagina. Gegevens die je met ons deelt, worden ook met deze partij gedeeld. Shoppagina heeft toegang tot deze gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden en zullen je gegevens nooit met anderen delen of gebruiken voor een ander doel. Shoppagina is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van een SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shoppagina maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen. Shoppagina behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om zo de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Webhosting

Shoppagina webmail

Wij maken voor ons zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Shoppagina webmail. Shoppagina heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Shoppagina heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk

 

Betaalprovider

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres, woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals je bankrekening of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische  maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt je naam, adres, woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals je bankrekening of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische  maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaar.  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Klarna heeft ook haar eigen Privacy beleid, je kunt deze hier vinden

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens alleen maar met het doel om je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn ook van toepassing de de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzending en logistiek

DHL en PostNL

Als je bij ons een bestelling plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Dit doen we met de grootst mogelijke zorg en hiervoor maken wij gebruik van de diensten van DHL en Post NL. Om deze partijen de opdracht te laten uitvoeren is het noodzakelijk dat wij je NAW-gegevens met DHL of PostNL delen. DHL en PostNL gebruiken deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. Als DHL of PostNL onderaannemers inschakelt, stellen deze partijen je gegevens ook aan de onderaannemers ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Administratie

Een groot deel van de administratie verwerken wij zelf, voor bepaalde onderdelen van de administratie maken wij gebruik van de diensten van Administratiekantoor Natuurlijk Balans. Natuurlijk  Balans  heeft inzage in onze administratie en daarmee in je persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Natuurlijk Balans is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Natuurlijk Balans gebruikt je gegevens uitsluitend om onze administratie te kunnen verwerken en zal je gegevens niet met derden delen.

 

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen we je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan DKado op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

 

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jou bij ons al bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen we je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je  verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van DKado. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij al verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

DKado

Ossenwaard 13 4261 MC Wijk en Aalburg Nederland

E info@dkado.nl

 

Contactpersoon voor privacyzaken:

Diane van der Wiel

Hallo wij zijn het....

de Cookies!

Wij maken in onze shop gebruik van cookies om de website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website goed te laten werken en voor de koppeling met social media.  Als dit OK voor je is, klik dan op "Ja" en hiermee geef je ons toestemming om alle cookies te plaatsen zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.